wydarzenia, aktualności

Regulaminy, formularze

Regulamin serwisu internetowego Reprograf SA

1. Wstęp

1.1 Serwis internetowy www.xrite.reprograf.com.pl (dalej: Serwis) jest własnością spółki akcyjnej Reprograf (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88. Serwis zawiera informacje o spółce, jej działalności, produktach i usługach.

1.2 Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z Serwisu przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

1.3 Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika internetu.

1.4 Korzystanie z serwisu nie odbiega od standardu spotykanego powszechnie w internecie. Na serwerach zgromadzone są zasoby informacyjne pogrupowane według tematyki, które są wysyłane maszynowo na każdorazowe indywidualne życzenie użytkownika, wyrażone przez kliknięcie w link odsyłający do podstrony zawierającej żądane treści.

1.5 Informacje znajdujące się w serwisie rozbudowywane i aktualizowane przez Spółkę.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

2.1 Z chwilą wpisania przez użytkownika do przeglądarki internetowej adresu dowolnej podstrony Serwisu i następnie wyświetlenia jej treści, zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a Spółką umowa o świadczenie usług informacyjnych o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.

2.2 Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

3.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisu tylko na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

3.2 Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści Serwisu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Spółki.

3.3 Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.

3.4 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem.

3.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Spółce, a związane z jego działaniem niezgodnym z regulaminem.

3.6 Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.

4. Prawa i obowiązki Spółki

4.1 Spółka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.

4.2 W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Spółka podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1 Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

5.2 Serwis zawiera przede wszystkim informacje pochodzące od podmiotów trzecich, tj. dostawców Spółki dotyczące produktów dystrybuowanych przez Spółkę na terenie Polski. W związku z tym Spółka nie odpowiada za dokładność i aktualność przekazywanych tą drogą informacji. W szczególności informacje zawarte w serwisie nie mogą być podstawą jakichkolwiek postępowań reklamacyjnych.

5.3 Żadna część ani całość Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.4 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na ich podstawie.

5.5 Ze względu na techniczne ograniczenia wydawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Spółka dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie niniejszego serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.

5.6 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.

5.7 Spółka nie odpowiada za żadne działania użytkowników niezgodne z prawem lub regulaminem.

6. Prawa autorskie

6.1 Treści zawarte w Serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz Spółki, chyba że zaznaczono inaczej.

6.2 Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w Serwisie zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

6.3 Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.

7. Reklama

7.1 W Serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców.

7.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.

7.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

8.1 Serwis w pełni respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. Nie są zbierane żadne dane osobowe.

8.2 W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które użytkownik może samodzielnie usunąć ze swojego systemu.

8.3 Nie są zbierane informacje o zachowaniach użytkowników w ramach normalnego korzystania z serwisu. Nie są gromadzone logi, za wyjątkiem zewnętrznych statystyk ruchu.

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

9.2 Spółka zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.

9.3 Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby wydawcy serwisu.

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r.

Cofnij Drukuj